camo

W LARS HELICENTER Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu traktujemy jako stały nadzór nad wszystkimi jej elementami. 

Za pomocą sprawdzonego systemu komputerowego śledzimy nie tylko terminy wykonania prac obsługowych ale również ważność wszystkich dokumentów od Instrukcji Użytkowania w Locie po Świadectwo Zdatności do Lotu.

 

Ciągła Zdatność do Lotu to znacznie więcej niż terminowe wykonywanie wszystkich czynności związanych z planową obsługą techniczną. Jak wiadomo, usterki techniczne nie są jedynym czynnikiem, który może doprowadzić do „uziemienia” statku powietrznego. Obok sprawności technicznej, na zdatność statku powietrznego do lotu ma również wpływ zgodność całej jego dokumentacji z obowiązującymi przepisami.


POT (PROGRAM OBSŁUGI TECHNICZNEJ)

Obsługa techniczna statku powietrznego musi być planowana i wykonywana według specjalnie opracowanego Programu Obsługi Technicznej, zatwierdzonego przez właściwe władze lotnicze (Urząd Lotnictwa Cywilnego) i stale aktualizowanego. Zgodnie z przepisami Part M, POT musi:  


  • zawierać szczegółowe informacje o całej obsłudze technicznej do wykonania na statku powietrznym, w tym o częstotliwości jej wykonywania, włącznie ze specjalnymi zadaniami związanymi z typem i specyfiką operacji,
  • uwzględniać instrukcje w zakresie ciągłej zdatności do lotu wydawane przez właściwe władze (w przypadku śmigłowców Robinson zarejestrowanych w Polsce są to FAA, EASA, ULC), posiadaczy certyfikatów typu (Robinson HC, Lycoming Engines), producentów podzespołów (np. Teledyne Continental Motors, Precision Airmotive),
  • podlegać okresowym analizom i jeśli to konieczne być odpowiednio korygowany w oparciu o doświadczenie operacyjne, nowe lub zmienione instrukcje właściwej władzy, posiadaczy certyfikatów typu oraz producentów podzespołów (Instrukcje Obsługi Technicznej, Dyrektywy Zdatności, Biuletyny Serwisowe, Instrukcje Serwisowe).

 W ramach Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu LARS HELICENTER przejmuje odpowiedzialność za opracowanie, zatwierdzenie oraz aktualizowanie POT.


PDT (POKŁADOWY DZIENNIK TECHNICZNY)

Pokładowy Dziennik Techniczny ma za zadanie dostarczyć załodze statku powietrznego i osobie dokonującej przeglądu przedlotowego niezbędnych informacji o zdatności statku powietrznego do lotu. Podczas operacji PDT stanowi podstawowe źródło danych dotyczących m.in. planowania czasu do najbliższych prac okresowych, usuniętych usterek, stanu paliwa.


Za pośrednictwem druku PDT użytkownik śmigłowca informuje LARS HELICENTER m.in. o aktualnym stanie licznika (nalocie). Dane z PDT wprowadzane są do systemu komputerowego, za pomocą którego LARS HELICENTER nadzoruje wykonanie wszystkich czynności planowej obsługi technicznej.


Konieczność regularnego informowania CAMO o nalocie śmigłowca wynika z przepisów, ma ona jednak również znaczenie praktyczne. Po zakończeniu obsługi technicznej użytkownik otrzymuje od organizacji druk Świadectwa Obsługi (Maintenance Statement - MS), który m.in. dostarcza informacji o czasie pozostałym do następnych czynności obsługowych. Informowanie CAMO o aktualnym nalocie może się wobec tego wydawać niepotrzebne, warto jednak mieć na uwadze kilka okoliczności:


  • MS podaje tylko najbliższe czynności obsługi technicznej. Może zatem zdarzyć się, że użytkownik oddając śmigłowiec do organizacji obsługowej w celu wykonania drobnych czynności wynikających z MS zostaje zaskoczony koniecznością wykonania poważnego, trwającego kilka dni przeglądu np. za 2 godziny lotu. LARS HELICENTER jako organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu nie dopuszcza do takich sytuacji poprzez informowanie klientów o zbliżających się obsługach technicznych oraz doradzanie w kwestii możliwości łączenia obsług w ramach tzw. tolerancji. Brak aktualnych informacji o nalocie śmigłowca utrudnia tę współpracę.
  • Dostęp do aktualnych informacji o nalocie wszystkich śmigłowców floty pozwala CAMO na takie planowanie obsług, aby śmigłowce oddawane do organizacji obsługowej LARS HELICENTER były zawsze obsługiwane bez zbędnego oczekiwania, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie najwyższej jakości i szybkości obsługi technicznej.

DOKUMENTACJA

Zarówno w obsłudze technicznej jak i w użytkowaniu śmigłowca obowiązują określone przepisy, procedury oraz technologie opisane w licznych dokumentach publikowanych przez posiadaczy certyfikatu typu, producentów podzespołów oraz władze lotnicze. Wszystkie te dokumenty podlegają ciągłym zmianom. Zapewnienie, że obsługa techniczna i użytkowanie śmigłowca odbywają się w zgodzie z aktualną dokumentacją jest jednym z warunków Ciągłej Zdatności do Lotu.


LARS HELICENTER na bieżąco pozyskuje i analizuje wszystkie publikacje mające wpływ na zdatność do lotu śmigłowców objętych Zarządzaniem Ciągłą Zdatnością do Lotu, w razie konieczności wprowadzając odpowiednie zmiany do POT. Zapewniamy również aktualizację Instrukcji Użytkowania w Locie (Pilot's Operating Handbook) oraz analizę wszelkich publikacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotu (SIB, SAIB) wydawanych przez FAA i EASA. 


Instrukcje Obsługi Technicznej
Instrukcja Obsługi Technicznej to dokument producenta (posiadacza Certyfikatu Typu) zawierający szczegółowe zalecenia dotyczące obsługi technicznej statku powietrznego lub podzespołu. Opisana jest w nich częstotliwość przeglądów okresowych oraz czynności, które muszą być w ich ramach wykonywane. Instrukcje Obsługi Technicznej płatowca i silnika są punktem wyjścia przy opracowywaniu Programu Obsługi Technicznej (POT) statku powietrznego.


Instrukcja Użytkowania w Locie
Procedury charakterystyczne dla danego typu statku powietrznego, do których musi stosować się pilot na ziemi i w powietrzu, zawarte są w Instrukcji Użytkowania w Locie. Dokument ten opisuje zasady użytkowania statku powietrznego w czasie normalnej eksploatacji oraz sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych, dostarcza ponadto wielu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.


Dyrektywy Zdatności
Dyrektywa Zdatności (Airworthiness Directive, AD) jest dokumentem wydawanym przez władze lotnicze (FAA, EASA, ULC), skierowanym do właścicieli i użytkowników statków powietrznych, który informuje o wykrytym zagrożeniu bezpieczeństwa użytkowania danego typu/modelu statku powietrznego lub wyposażenia. Dyrektywy Zdatności często zawierają odniesienie do Biuletynów Serwisowych lub innych dokumentów wydawanych przez producentów (posiadaczy Certyfikatów Typu) w odpowiedzi na dany problem, podających szczegóły techniczne oraz opis działań, które należy podjąć.


Biuletyny Serwisowe
W odpowiedzi na wykryte niedoskonałości konstrukcyjne, które zagrażają bezpieczeństwu, producent statku powietrznego wydaje Biuletyny Serwisowe, w których szczegółowo opisuje wszelkie działania naprawcze wraz z terminem ich wykonania oraz szacowanym nakładem pracy. Biuletyny Serwisowe często wprowadzają także dodatkowe czynności okresowe, które uzupełniają harmonogram obsług podany w Instrukcji Obsługi Technicznej.